Zgłoś roszczenie

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Mogą być pomocne w szybkim rozpatrzeniu sprawy.

 • Warunkiem szybkiego rozpatrzenia roszczenia jest przekazanie Ubezpieczającemu kompletnej dokumentacji, na którą składa się wypełniony formularz roszczeniowy oraz dokumenty, zawierające informacje dotyczące okoliczności zdarzenia i dodatkowe informacje medyczne, których pełny opis można rozwinąć klikając odpowiednią nazwę zdarzenia ubezpieczeniowego poniżej.
 • Niezależnie od otrzymanej dokumentacji medycznej Towarzystwo może skierować Ubezpieczonego na konsultację medyczną. Prosimy zatem o zachowanie kopii dokumentacji medycznej przekazanej Ubezpieczającemu celem przedstawienia jej w czasie badania lekarzowi orzecznikowi.

Wybierz zdarzenie jakie miało miejsce:

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty – oryginał+kopia
 • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – oryginał+kopia

Wypłata świadczenia z tego tytułu obejmuje zarówno urodzenie żywe jak i urodzenie martwe. Podstawą do wypłaty świadczenia jest uzyskanie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Wypłata jest za fakt biologicznych narodzin. W przypadku urodzenia martwego dziecka na skróconym odpisie aktu urodzenia dziecka widnieje adnotacja, sporządzona przez USC, następującej treści: „Urodzenie martwe” lub „Dziecko urodziło się martwe.”

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia – oryginał+kopia
 • Zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia – oryginał+kopia
 • W przypadku wypadku komunikacyjnego wymagana jest notatka policyjna zawierająca informację na temat trzeźwości osoby Ubezpieczonej, , kserokopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Jeśli Policja nie była wzywana to bezwzględnie wymagane jest oświadczenie osoby Ubezpieczonej o stanie trzeźwości oraz kserokopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
 • W przypadkach wypadków w pracy wymagany jest protokół BHP lub oświadczenie pracodawcy, że taki dokument nie został sporządzony.

Do wniosku należy załączyć kopię całej posiadanej dokumentacji medycznej. Konsultant medyczny SI dokona oceny, czy dany przypadek można orzec zaocznie na podstawie dokumentacji czy też należy klienta umówić na badanie przez komisję lekarską (lekarza orzecznika SI).

Dokumentację medyczną wraz z zaświadczeniem o zakończeniu leczenia Klient obowiązany jest posiadać przy sobie w czasie badania lekarskiego.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

HOSPITALIZACJA W NWW

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu wypadku

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia leczenia szpitalnego – oryginał.
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego (hospitalizacja, operacja, rekonwalescencja) – oryginał+kopia
 • Protokół powypadkowy, jeżeli hospitalizacja jest spowodowana wypadkiem przy pracy Towarzystwo wymaga daty, opisu oraz przebiegu zdarzenia – oryginał+kopia
 • Dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia – kopia
 • W przypadku jeśli hospitalizacja spowodowana jest wypadkiem komunikacyjnym wówczas wymagana jest notatka policyjna zawierająca informację na temat trzeźwości osoby Ubezpieczonej, kserokopia prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego. Jeśli Policja nie była wzywana to bezwzględnie wymagane jest oświadczenie osoby Ubezpieczonej o stanie trzeźwości oraz kserokopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.
 • W przypadkach wypadków w pracy wymagany jest protokół BHP lub oświadczenie pracodawcy, że taki dokument nie został sporządzony

W przypadku braku danych w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do rodzaju zabiegu można wymagać zaświadczenia o przebytej operacji.

Na zaświadczeniu o przebytej operacji konieczna jest informacja o rodzaju znieczulenia, w jakim ta operacja była przeprowadzana oraz czy była wykonana w ramach bloku operacyjnego.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

HOSPITALIZACJA OIOM

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na OIOM-ie

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia leczenia szpitalnego – oryginał.
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego uwzględniająca okres pobytu na OIOM-ie (z datą przyjęcia i wypisu) – oryginał+kopia
 • Dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia – kopia

W przypadku braku danych w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do rodzaju zabiegu można wymagać zaświadczenia o przebytej operacji.

Na zaświadczeniu o przebytej operacji konieczna jest informacja o rodzaju znieczulenia, w jakim ta operacja była przeprowadzana oraz czy była wykonana w ramach bloku operacyjnego.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

HOSPITALIZACJA W NASTĘPSTWIE CHOROBY

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu z powodu choroby

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia leczenia szpitalnego – oryginał.
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Karta informacyjna leczenia szpitalnego (hospitalizacja, operacja, rekonwalescencja) – oryginał+kopia
 • Dokumentacja medyczna opisująca przebieg leczenia – kopia

W przypadku braku danych w karcie informacyjnej leczenia szpitalnego lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do rodzaju zabiegu można wymagać zaświadczenia o przebytej operacji.

Na zaświadczeniu o przebytej operacji konieczna jest informacja o rodzaju znieczulenia, w jakim ta operacja była przeprowadzana oraz czy była wykonana w ramach bloku operacyjnego.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

Poważne zachorowanie ubezpieczonego

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Dokumentacji medycznej opisującej przebieg leczenia – kopia
 • Inne dokumenty niezbędne do określenia zasadności roszczenia i/lub spełnienia wymagań umowy ubezpieczenia (np.: świadectwo szczepień, jeśli było wymagane, etc),

Oryginały dokumentacji medycznej wraz z zaświadczeniem o zakończeniu leczenia Klient obowiązany jest posiadać przy sobie w czasie badania lekarskiego.

Do wniosku należy załączyć kopię całej posiadanej dokumentacji medycznej. Konsultant medyczny SI dokona oceny, czy dany przypadek poważnego zachorowania można orzec zaocznie na podstawie dokumentacji czy też należy klienta umówić na badanie przez komisję lekarską (lekarza orzecznika SI).

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

Poważne zachorowanie dziecka

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania – oryginał
 • Akt urodzenia dziecka – oryginał+kopia
 • Dokument stwierdzający tożsamość Ubezpieczonego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Dokumentacji medycznej opisującej przebieg leczenia – kopia
 • Inne dokumenty niezbędne do określenia zasadności roszczenia i/lub spełnienia wymagań umowy ubezpieczenia (np.: świadectwo szczepień, jeśli było wymagane, etc),

Oryginały dokumentacji medycznej wraz z zaświadczeniem o zakończeniu leczenia Klient obowiązany jest posiadać przy sobie w czasie badania lekarskiego.

Do wniosku należy załączyć kopię całej posiadanej dokumentacji medycznej. Konsultant medyczny SI dokona oceny, czy dany przypadek poważnego zachorowania można orzec zaocznie na podstawie dokumentacji czy też należy klienta umówić na badanie przez komisję lekarską (lekarza orzecznika SI).

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu osierocenia dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego lub opiekuna Uprawnionego (w przypadku, gdy Uprawniony jest niepełnoletni) – oryginał+kopia
 • Skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego – oryginał+kopia
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Dokumenty potwierdzające okoliczności zgonu ubezpieczonego
 • Skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka – oryginał+kopia

W przypadku zgonu Ubezpieczonego powodującego osierocenie dziecka, które zostało przez Ubezpieczonego przysposobione, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, należy wymagać postanowienia Sądu w sprawie przysposobienia dziecka przez Ubezpieczonego.

Jeśli dziecko nie ukończyło 13 roku życia, świadczenie w jego imieniu odbiera pozostały przy życiu rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 rok życia, lecz nie ukończyło lat 18, należne świadczenie może odebrać we własnym imieniu. Nie wyklucza to jednak możliwości odbioru świadczenia przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka.

W przypadku, gdy dziecko jest niepełnoletnie, a jednocześnie jego opiekun prawny jest osobą Uprawnioną do odebrania świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego, Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego oraz zgonu Ubezpieczonego należy rozpatrywać łącznie.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON UBEZPIECZONEGO W SPOSÓB NATURALNY

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty / paszport – oryginał i kopia,
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał,
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna (np. karta leczenia szpitalnego) potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Dokument wskazujący osoby Uposażone.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU ZAWAŁU, UDARU

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty / paszport – oryginał i kopia,
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał,
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna (np. karta leczenia szpitalnego) potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Dokumentacja medyczna potwierdzająca iż zgon nastąpił w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (śmierć Ubezpieczonego w wyniku w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu)
 • Dokument wskazujący osoby Uposażone.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON UBEZPIECZONEGO W NWW

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia,
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał+kopia,
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu – oryginał+kopia,
 • Odpis protokołu wypadkowego z Policji oraz w uzasadnionych wypadkach wynik końcowy postępowania w sprawie, kserokopia prawa jazdy, kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz w wyniku wypadku w ruchu lądowym) – oryginał+kopia,
 • Wyciąg lub kopia protokołu z sekcji zwłok (wynik badania na zawartość alkoholu we krwi),
 • Protokół powypadkowy, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy,
 • Dokument wskazujący osoby Uposażone,
 • i inne dokumenty, o które poprosi SI.

W przypadkach, w których prowadzone było postępowanie karne, którego wynik może mieć wpływ na wypłatę świadczenia, należy załączyć postanowienie lub wyrok sądu wraz z uzasadnieniem.

Dokumentacja dotycząca roszczeń winna również zawierać dane potwierdzające lub wykluczające prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych podobnie działających środków.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON UBEZPIECZONEGO W NNW KOMUNIKACYJNYM

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia,
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał+kopia,
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu – oryginał+kopia,
 • Odpis protokołu wypadkowego z Policji oraz w uzasadnionych wypadkach wynik końcowy postępowania w sprawie, kserokopia prawa jazdy, kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW oraz w wyniku wypadku w ruchu lądowym) – oryginał+kopia,
 • Wyciąg lub kopia protokołu z sekcji zwłok (wynik badania na zawartość alkoholu we krwi),
 • Protokół powypadkowy, kiedy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy,
 • Dokument wskazujący osoby Uposażone,
 • i inne dokumenty, o które poprosi SI.

W przypadkach, w których prowadzone było postępowanie karne, którego wynik może mieć wpływ na wypłatę świadczenia, należy załączyć postanowienie lub wyrok sądu wraz z uzasadnieniem.

Dokumentacja dotycząca roszczeń winna również zawierać dane potwierdzające lub wykluczające prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków albo innych podobnie działających środków.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON WSPÓŁUBEZPIECZONEGO – RODZICA

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodzica Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty – oryginał+kopia
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu
 • Inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa, jeśli potrzebne – np. odpis zupełny aktu urodzenia Ubezpieczonego

Za rodzica Ubezpieczonego uważa się ojca lub matkę Ubezpieczonego, bądź osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia Ubezpieczonego, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub naturalna matka.

W przypadku zgonu osób przysposabiających, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, Ubezpieczony przedstawia postanowienie sądu w sprawie jego przysposobienia.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON WSPÓŁUBEZPIECZONEGO – RODZICA MAŁŻONKA

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu rodzica małżonka Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Oryginał formularza zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu,
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty,
 • Skrócony odpis aktu zgonu,
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim,
 • oświadczenie o nie zawarciu kolejnego związku małżeńskiego (w przypadku umów zawartych na nowych OWU 2008r., gdy małżonek Ubezpieczonego nie żyje),
 • karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa,
 • i inne dokumenty, o które poprosi SI.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

Za teścia Ubezpieczonego uważa się ojca lub matkę małżonka Ubezpieczonego, bądź osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia małżonka Ubezpieczonego, jeżeli nie żyje naturalny ojciec lub naturalna matka.

W przypadku zgonu osób przysposabiających, oprócz dokumentów wymienionych powyżej, Ubezpieczony przedstawia postanowienie sądu w sprawie jego przysposobienia.

ZGON WSPÓŁUBEZPIECZONEGO – MAŁŻONKA/PARTNERA

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu małżonka/partnera Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał+kopia
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa/powinowactwa np. akt małżeństwa Ubezpieczonego, jeżeli małżonkowie nosili inne nazwiska i nie wynika to z aktu zgonu.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON WSPÓŁUBEZPIECZONEGO – MAŁŻONKA/PARTNERA W NNW

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu małżonka/partnera Ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty / paszport – oryginał+kopia
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał+kopia
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Notatka policji (w przypadku wypadku komunikacyjnego)
 • Inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa/powinowactwa np. akt małżeństwa Ubezpieczonego, jeżeli małżonkowie nosili inne nazwiska i nie wynika to z aktu zgonu.

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.

ZGON WSPÓŁUBEZPIECZONEGO – DZIECKA

Formularz do pobrania

Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu dziecka Ubezpieczonego

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu zgonu – oryginał
 • Dokument stwierdzający tożsamość Uprawnionego – dowód osobisty – oryginał+kopia
 • Skrócony odpis aktu zgonu – oryginał+kopia
 • Karta statystyczna do karty zgonu z wpisem przyczyny zgonu i/lub inna dokumentacja medyczna potwierdzająca przyczynę zgonu,
 • Notatka policji (w przypadku wypadku komunikacyjnego),
 • W miarę potrzeby inne dokumenty niezbędne do określenia pokrewieństwa/powinowactwa np.: dokument sądowy przysposobienia, jeśli miało miejsce,

Jeśli okaże się, że do podjęcia decyzji potrzebne będą dodatkowe dokumenty poinformujemy o tym niezwłocznie.