Oferta NNLife


Warunki przystąpienia

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 60. roku życia. Warunkami przystąpienia do ubezpieczenia są:

 • kompletnie wypełniona deklaracja przystąpienia wraz z informacją o stanie zdrowia (ostateczną decyzję o przyjęciu do ubezpieczenia podejmuje Towarzystwo na podstawie wymienionych wcześniej dokumentów) przesłana na adres naszego biura,
 • deklaracja członkowska Stowarzyszenia Ubezpieczonych przesłana na adres naszego biura,
 • opłata pierwszej składki.
Nie możesz przystąpić do ubezpieczenia jeżeli:

 • w dacie wypełniania dokumentów przystąpienia przebywają na zwolnieniu lekarskim
Wykonujesz zawód o zwiększonym ryzyku

 • kaskader;
 • zawodnik klubów sportowych;
 • stewardesa;
 • nurek oraz inna osoba wykonująca pracę pod wodą;
 • osoba mająca bezpośredni kontakt z materiałami wybuchowymi zgodnie z właściwym prawem regulującym pracę z materiałami wybuchowymi;
 • pilot;
 • personel platformy wiertniczej;
 • steward;
 • funkcjonariusz ABW, CBŚ, CBA, BOR;
 • osoba zajmująca się transportowaniem lub utrzymaniem materiałów wybuchowych lub jakiegokolwiek wyposażenia zawierającego materiały wybuchowe zgodnie z właściwym prawem regulującym pracę z materiałami wybuchowymi;
 • rybak dalekomorski;
 • treser zwierząt niebezpiecznych;
 • akrobata;
 • osoba zajmująca się niszczeniem amunicji;
 • cyrkowiec;
 • marynarz;
 • pracownik ochrony (ochroniarz) posiadający pozwolenie na broń i uzbrojony w trakcie wykonywania pracy;
 • górnik oraz inna osoba wykonująca pracę pod ziemią;
 • służby ratunkowe;
 • korespondent wojenny;
 • pirotechnik;
 • elektryk obsługujący słupy i wysokie napięcie;
 • osoba używająca jakiejkolwiek broni lub urządzenia wykorzystującego energię nuklearną lub promieniowanie;
 • pracownik budowlany wykonujący pracę na budynkach wysokich i wysokościowych zgodnie z właściwym prawem budowlanym;
Karencje:

 • Karencje obowiązują na zdarzenia tak jak w tabeli Rodzaje i wysokość świadczeń - karencja nie dotyczy zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.