Oferta Signal Iduna


Warunki przystąpienia

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która ukończyła 12. rok życia i nie ukończyła 55. roku życia. Warunkami przystąpienia do ubezpieczenia są:

 • kompletna deklaracja przystąpienia wraz z informacją o stanie zdrowia przesłana na adres naszego biura,
 • deklaracja członkowska Stowarzyszenia Ubezpieczonych przesłana na adres naszego biura,
 • opłata pierwszej składki.
Nie możesz przystąpić do ubezpieczenia jeżeli chorowałeś / chorujesz na:

 • nowotwór,
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • porażenie,
 • niedowład,
 • padaczkę,
 • choroby psychiczne,
 • cukrzycę,
 • przewlekłe zapalenie trzustki,
 • gruźlicę,
 • AIDS,
 • zakażenie wirusem HIV
 • przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C,
Nie możesz przystąpić do ubezpieczenia jeżeli jesteś zatrudniony w:

 • przemyśle wydobywczym,
 • metalurgicznym,
 • odlewniach, hutach i walcowniach,
 • przemyśle chemicznym
Nie możesz przystąpić do ubezpieczenia jeżeli wykonujesz zawód o zwiększonym ryzyku:

 • artysty cyrkowego,
 • tresera zwierząt,
 • nurka,
 • sportowca zawodowego,
 • żołnierza służby zawodowej,
 • sapera, pirotechnika,
 • kierowcy wyścigowego i rajdowego,
 • dżokeja,
 • spadochroniarza,
 • personelu latającego,
 • agenci ochrony lub inne osoby pracujące w służbach mundurowych
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić również osoby, które:

 • otrzymały rentę inwalidzką,
 • w chwili przystępowania do ubezpieczenia nie świadczyły pracy z powodu stanu zdrowia np.: przebywające na zwolnieniu lekarskim.
W przypadku obejmowania ochroną ubezpieczeniową małżonków i pełnoletnich dzieci, do zakresu II lub III z opcjami rodzinnymi może przystąpić wyłącznie jeden z małżonków. Drugi z małżonków oraz dzieci mogą przystąpić wyłącznie do zakresu I.

Karencja:

 • W przypadku jeśli pracownik rezygnuje z obejmowania go ochroną ubezpieczeniową w innym towarzystwie, można wnioskować o zniesienie karencji w odniesieniu do tych rodzajów zdarzeń i wypłacanych z ich tytułu wysokości świadczeń, które były objęte odpowiedzialnością w poprzedniej umowie ubezpieczenia, z której ubezpieczony rezygnuje. W przypadku osób uprzednio objętych ubezpieczeniem u innego ubezpieczyciela mają zastosowanie karencje proporcjonalne (w okresie karencji wypłata nie będzie wyższa niż przewidziana u poprzedniego ubezpieczyciela). Zniesienie karencji może mieć miejsce tylko w sytuacji ciągłości ubezpieczenia.
 • Karencje obowiązują na zdarzenia tak jak w tabeli Rodzaje i wysokość świadczeń
Karencja nie dotyczy zdarzeń powstałych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.