Oferta InterRisk


Opis rodzajów świadczeń

Zakres świadczeń

  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

   Ochrona ubezpieczeniowa – zobowiązanie InterRisk do wypłaty świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego określonego w umowie ubezpieczenia, za które InterRisk ponosi odpowiedzialność ubezpieczeniową. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na obszarze całego świata, za wyjątkiem: (koszty leczenia), opcji (koszty leczenia stomatologicznego), (koszty rehabilitacji), (pobyt Ubezpieczonego w szpitalu), (rekonwalescencja po pobycie w szpitalu), (operacje), (koszty operacji plastycznych), (uciążliwe leczenie) (assistance medyczny), w ramach których ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez 24 godziny na dobę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie mające miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca lub udar mózgu, pod warunkiem, iż zawał serca lub udar mózgu został zdiagnozowany po raz pierwszy u Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej i Ubezpieczony nie przekroczył 67 roku życia w dniu objęcia ochroną ubezpieczeniową. Udar mózgu – rozpoznany przez lekarza specjalistę i zakwalifikowany w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako kod: I60-I64;

  • Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

Uszczerbek na zdrowiu – naruszenie sprawności organizmu powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku, polegające na trwałym, nierokującym poprawy w świetle aktualnego stanu wiedzy medycznej, uszkodzeniu danego organu, narządu lub układu.

  • Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Przekwalifikowanie zawodowe osób niepełnosprawnych - przeszkolenie zawodowe osoby, w stosunku do której Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub powiatowy (wojewódzki) zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy Ubezpieczonego w jego dotychczas wykonywanym zawodzie.

  • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Pobyt w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, trwający przez okres co najmniej trzech dni. Dzień pobytu w szpitalu – pobyt na oddziale szpitalnym trwający co najmniej 24 godziny, służący przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego, spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem. Dzień przyjęcia Ubezpieczonego do szpitala i dzień wypisu ze szpitala w przypadku wypłaty świadczenia liczone są jako pełne dni pobytu w szpitalu.

  • Pobyt Ubezpieczonego na OIOM

OIOM/OIT – (Oddział Intensywnej Opieki Medycznej/ Oddział Intensywnej Terapii) wydzielony w szpitalu oddział wyposażony w specjalistyczny sprzęt do stałego monitorowania i podtrzymywania funkcji życiowych osób w stanie bezpośredniego zagrożenia ich życia i wymagających intensywnej opieki medycznej;

  • Rekonwalescencja po pobycie w szpitalu

Rekonwalescencja – okres czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy rozpoczynający się od dnia następnego po pobycie w szpitalu (od dnia następnego po dniu wypisu Ubezpieczonego ze szpitala), w którym Ubezpieczony przebywał w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim wystawionym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawionym przez ten szpital, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych;

  • Czasowa niezdolność do pracy (od 10 dnia, jeśli niezdolność trwała do 30 dni lub od 1 dnia, jeśli niezdolność trwała powyżej 30 dni)

Czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy – czasowa utrata zdolności do wykonywania pracy przez Ubezpieczonego powstała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, udokumentowana:
a) kopią zaświadczenia lekarskiego wystawionego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub placówkę medyczną, która wystawiła w/w zaświadczenie, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych,
b) zaświadczeniem stwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie, chyba że Ubezpieczony nie mógł go uzyskać z przyczyn od siebie niezależnych
c) dowodem potwierdzającym zapłatę składki za ubezpieczenie zdrowotne za okres, w którym miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej;

  • Koszty leczenia

Koszty leczenia – poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane koszty z tytułu:
a) wizyt lekarskich, za wyjątkiem wizyt u lekarza stomatologa,
b) zabiegów ambulatoryjnych, za wyjątkiem rehabilitacji,
c) badań zleconych przez lekarza prowadzącego leczenie,
d) pobytu w szpitalu,
e) operacji chirurgicznej przeprowadzonej w trakcie co najmniej 2 dniowego pobytu w szpitalu Ubezpieczonego,
f) zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;

  • Koszty rehabilitacji

Rehabilitacja – zlecone przez lekarza prowadzącego leczenie specjalistyczne zabiegi udzielane przez osoby uprawnione do udzielania w/w świadczeń, realizowane metodą kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego, mające na celu wyleczenie lub zmniejszenie dysfunkcji narządów, a także przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej, utraconej w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

  • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych dla Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku;

  • Uciążliwe leczenie (brak stwierdzonego uszczerbku, ale była operacja lub pobyt w szpitalu w NNW)

leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego nie nastąpił uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego (0% uszczerbku na zdrowiu), ale przeprowadzona została operacja chirurgiczna lub miał miejsce co najmniej 3 dniowy pobyt w szpitalu Ubezpieczonego;