Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE UBEZPIECZONYCH Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

§ 1 Zasady ogólne

1. Definicje:

a. Ubezpieczający – Stowarzyszenie Ubezpieczonych z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 246B/2, wpisane do rejestru KRS pod nr: 0000435865, NIP: 899-27-89-47, REGON: 021989575; kontakt mailowy pod adresem: biuro@stowarzyszenieubezpieczonych.pl,
b. Regulamin - regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia Ubezpieczonych,
c. Statut – statut Stowarzyszenia Ubezpieczonych z siedzibą we Wrocławiu (dostępny na https://stowarzyszenieubezpieczonych.pl/),
d. Portal Internetowy – wszystkie domeny należące do SU, w szczególności: https://stowarzyszenieubezpieczonych.pl/,
e. Kupujący – osoba korzystająca z usług za pośrednictwem Portalu Internetowego, f. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę ubezpieczenia niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
g. Ubezpieczony – osoba, która w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia została objęta ochroną ubezpieczeniową,
h. Zakład Ubezpieczeń - podmiot obejmujący ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonych w ramach zawartej z Ubezpieczającym Umowy Grupowego Ubezpieczenia,
i. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia – przepisy obowiązujące dla każdej z Umów Ubezpieczenia, do której Kupujący deklaruje zamiar przystąpienia w charakterze Ubezpieczonego,
j. Deklaracja Przystąpienia - dokument potwierdzający objęcie Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową, wydawany przez Ubezpieczającego, zawierający informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej oraz o administrowaniu danymi osobowymi w ramach wykonywania Umowy ubezpieczenia,
k. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta za pośrednictwem Portalu Internetowego, l. Umowa Grupowego Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a Zakładem Ubezpieczeń, do której mogą przystępować Kupujący zawierając umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu Internetowego,
m. Broker – broker ubezpieczeniowy Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Borowska 246B/2, KRS: 0000357682, działający na podstawie udzielonego przez Ubezpieczającego pełnomocnictwa,
n. Cookies - krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na terminalu, z którego dokonano połączenia ze Portalem Internetowym), możliwe do odczytania przez Ubezpieczającego. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z terminalem, na którym zostały zapisane.

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.1204 ze zm.).

3. Ubezpieczający ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przystępowania do umów grupowego ubezpieczenia oraz przystępowania do Stowarzyszenia, jako członek wspierający zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

4. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Internetowego, dostępnego we wszystkich domenach należących do Ubezpieczającego i zawiera w szczególności dane identyfikujące Ubezpieczającego, działającego w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia oraz informacje o kosztach związanych z przystąpieniem do Umowy Grupowego Ubezpieczenia.

5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www https://stowarzyszenieubezpieczonych.pl, a każdy Kupujący ma możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed zawarciem Umowy ubezpieczenia. Regulamin został również udostępniony w formacie PDF, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.

6. Kupujący jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem.

7. Regulamin stanowi integralną część zawieranych z Kupującym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub przystępowania Kupującego do Umowy Grupowego Ubezpieczenia zawartej wcześniej przez Ubezpieczającego.

8.Administratorem Portalu Internetowego jest Ubezpieczający.


§ 2 Parametry Techniczne dostępu do Portalu Internetowego

1. Korzystanie z Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, którego używa Kupujący następujących wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows, Linux, OS lub inny; b. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Google Chrome lub inna niezbędna do przeprowadzenia procesu.

2. W Portalu Internetowym mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML,DHTML, cookies. Wybrane podstrony serwisu mogą wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

3. Pliki Cookies są wykorzystywane przez Ubezpieczającego w następujących celach:

a. dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Ubezpieczającego, w celu dostosowania wyglądu Portalu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego, b. monitorowania ruchu na stronach Portalu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących.4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści bezprawnych, w tym w szczególności treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

5.W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust. 4, Ubezpieczający jest uprawniony do dochodzenia od Kupującego roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych.

§ 3 Portfel usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Na podstawie Regulaminu, udostępnionego na Portalu Internetowym, Ubezpieczający świadczy usługi związane z przystępowaniem Kupującego do Umów Grupowego Ubezpieczenia zawartych przez Ubezpieczającego z Zakładem Ubezpieczeń oraz umożliwia złożenie deklaracji członkowskiej celem przyjęcia w poczet członków wspierających Ubezpieczającego, wykorzystując w tym celu środki porozumiewania się na odległość.

2. Przystąpienie do Ubezpieczającego oraz do Umów Grupowego Ubezpieczenia, następuje poprzez wypełnienie formularza i deklaracji członkowskiej dostępnych w Portalu Internetowym, zgodnie z postanowieniami §4 i §5 Regulaminu.

3. Z chwilą przystąpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia obsługę zawartych Umów Ubezpieczenia w zakresie likwidacji szkód zapewnia Zakład Ubezpieczeń.

§ 4 Zasady przystąpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu Internetowego

1. Kupujący, za pośrednictwem Portalu Internetowego, może wypełnić formularz wniosku o przystąpienie do Umowy Grupowego Ubezpieczenia.

2. Kupujący przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej oraz otrzymuje OWU .

3. Ubezpieczający przekaże Kupującemu Deklarację Przystąpienia w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia. Warunkiem otrzymania Deklaracji Przystąpienia jest podanie wymaganych danych oraz złożenie przez Kupującego kompletnej dokumentacji dotyczącej przystąpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu Internetowego. Deklaracja Przystąpienia będzie przesłana do Kupującego na wskazany w ramach Portalu Internetowego adres e-mail, w formacie pozwalającym na jego odtwarzanie.

4. Objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia rozpoczyna się pierwszego dnia następnego miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem uiszczenia przez Kupującego wymaganej składki ubezpieczeniowej oraz pozytywnej oceny medycznej (w przypadku ubezpieczeń na życie).

§ 5 Zasady przystąpienia w poczet członków Ubezpieczającego

1. Za pośrednictwem Portalu Internetowego Kupujący przystępuje do Ubezpieczającego w charakterze członka wspierającego, o którym mowa w treści §9 pkt 3 Statutu. W tym celu Kupujący musi wypełnić deklarację członkowską o zamiarze przystąpienia do Ubezpieczającego w charakterze członka wspierającego.

2. W deklaracji o przystąpieniu Kupujący jest zobowiązany podać prawdziwe i prawidłowe dane. Za podanie nieprawdziwych albo niekompletnych danych i wynikłe z tego skutki wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§ 6 Informacje o składce i pozostałych kosztach związanych z Umową Ubezpieczenia

1. W związku z zawarciem Umowy Ubezpieczenia Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia należnej składki ubezpieczeniowej. Wysokość składki ubezpieczeniowej zostaje ustalona w oparciu o zadeklarowaną przez Kupującego wysokość sumy ubezpieczeniowej oraz wariant wybranej przez Kupującego ochrony ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa jest wyrażona w złotych polskich.

2. Składka ubezpieczeniowa zostaje uiszczona przez Kupującego poprzez zapłatę wskazanej kwoty na podany przez Ubezpieczającego numer rachunku bankowego.

3. Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość przy wypełnianiu wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia.

§ 7 Zasady udostępniania OWU

1. OWU są każdorazowo udostępnione Kupującemu podczas procesu przystąpienia do Umowy Grupowego Ubezpieczenia w ramach Portalu Internetowego.

2. Wszelkie informacje o zasadach wypowiedzenia Umowy Grupowego Ubezpieczenia, prawie i sposobie odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia, sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem Umowy Ubezpieczenia oraz sposobie składania skarg i zażaleń zawarte są w Umowie Grupowego Ubezpieczenia oraz OWU.

§ 8 Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Internetowego, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

2. Reklamacja winna być wniesiona przez Kupującego w formie pisemnej na adres siedziby Ubezpieczającego lub na adres e-mail szkody@rakbroker.pl.

3. Reklamacje w sprawach dotyczących Umów Grupowego Ubezpieczenia rozpatrywane są w trybie określonym w OWU. Ubezpieczający jest upoważniony do przedłożenia ich kopii Zakładowi Ubezpieczeń.

4.Ubezpieczający dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Ubezpieczającego. O ich rezultacie Ubezpieczający niezwłocznie powiadomi Kupującego/Ubezpieczonego w formie korespondencji elektronicznej.

§9 Dane osobowe

1. W celu skorzystania z usługi umożliwiającej złożenie wniosku o przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu Internetowego wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. Imię i Nazwisko,
b. Data i miejsce urodzenia,
c. Numer PESEL,
d. Adres zamieszkania,
e. Adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż zamieszkania,
f. Numer telefonu kontaktowego,
g. Adres e-mail.
h. Wymagane dane o stanie zdrowia ( dotyczy wyłącznie ubezpieczeń na życie),
i. wykonywany zawód.


2. Wraz ze złożeniem wniosku o przystąpienie do Umowy ubezpieczenia oraz wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla realizacji Umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia przystąpienie do Ubezpieczającego i Umowy Ubezpieczenia

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. W zakresie Umów ubezpieczenia, do których przystąpi Kupujący, jego dane osobowe, wymienione w ust. 1, będą przetwarzane każdorazowo przez Zakłady Ubezpieczeń wybrane przez Kupującego, w celu przystąpienia oraz wykonywania Umowy ubezpieczenia.

5. Ubezpieczający jest administratorem danych osobowych, które będą przetwarzane w celu przystąpienia do Ubezpieczającego w charakterze członka wspierającego oraz w celu wykonania postanowień Statutu.

6. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

7. Kupujący ma prawo uzyskania od Ubezpieczającego, na każde żądanie, informacji na temat środków zapewniających ochronę jego danych osobowych.

8. W ramach korzystania z Portalu Internetowego Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Ubezpieczającego lub podmiotów współpracujących z Ubezpieczającym oraz na wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

§ 10 Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. Konsument potwierdza wystąpienie z ubezpieczenia poprzez pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, złożone na adres siedziby Ubezpieczającego lub mailowo, posługując się zadeklarowanym uprzednio adresem e-mail.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach.

2. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Kupującego/Ubezpieczonego wynikających z umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.

3. Portal Internetowy zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności intelektualnej, należące do Ubezpieczającego.