Oferta InterRisk


Wyłączenia odpowiedzialności

1. InterRisk nie odpowiada za zdarzenia powstałe w następstwie lub w związku z:

1) umyślnym popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego;
2) popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa lub samookaleczenia się przez Ubezpieczonego;
3) uszkodzeniami ciała rozpoznanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego;
4) chorobami rozpoznanymi przed datą objęcia ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczonego;
5) prowadzeniem pojazdu przez Ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu, nieposiadającego wymaganych uprawnień do prowadzenia danego pojazdu lub jeżeli pojazd był niezarejestrowany lub nie posiadał ważnego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do danego pojazdu istnieje wymóg rejestracji lub dokonania okresowych badań technicznych, chyba że brak wymaganych
uprawnień do prowadzenia danego pojazdu, brak zarejestrowania pojazdu lub stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zajście wypadku;
6) uczestniczenia Ubezpieczonego w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach, jazdach treningowych lub imprezach sportowych jako kierowca pojazdu, pomocnik kierowcy lub pasażer pojazdu w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
7) bójką;
8) pobiciem, za wyjątkiem sytuacji, w której Ubezpieczony występuje w charakterze broniącego się;
9) chorobą zawodową, chorobą psychiczną, chorobą przewlekłą;
10) wadami wrodzonymi i ich następstwami;
11) zawałem serca lub udarem mózgu, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 4 (OWU);
12) wyczynowym uprawianiem sportu przez Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 (OWU);
13) uprawianiem sportów i aktywności wysokiego ryzyka przez Ubezpieczonego;
14) operacją wtórną;
15) pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem przypadków zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza, o ile pozostawanie Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych miało wpływ na zajście nieszczęśliwego wypadku;
16) odpadami radioaktywnymi bądź materiałami wybuchowymi;
17) działaniami wojennymi, stanem wojennym, rozruchami i zamieszkami, a także aktami terroru;
18) epidemią w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;
19) pandemią;
20) nawykowym zwichnięciem;
21) rozpoznaniem nowotworu nieinwazyjnego (carcinoma in situ);
22) pracą na wysokości pow. 1 m bez zabezpieczeń.


2. Ponadto odpowiedzialność InterRisk nie obejmuje:

1) zadośćuczynienia za doznany ból, cierpienie fizyczne i psychiczne;
2) pokrycia kosztów dojazdów do placówek medycznych przez Ubezpieczonego za wyjątkiem transportu medycznego w ramach opcji Dodatkowej +20 (Asystent zdrowotny po wypadku komunikacyjnym) i opcji Dodatkowej +21 (Assistance Medyczny);
3) pokrycia kosztów poniesionych w związku z uzyskaniem dokumentacji medycznej;
4) pobytu w szpitalu uzdrowiskowym w ramach opcji Dodatkowej +6 (Pobyt w szpitalu).